1          Anonymizovaná data maturitní zkoušky

V následujících dvou kapitolách jsou uvedeny datové struktury anonymizovaných dat, nejprve pro didaktické testy a pak pro písemné práce.

1.1        Anonymizovaná data didaktických testů

Pro didaktické testy jsou zveřejňována data ve struktuře údajů o četnosti volby jednotlivých alternativ uzavřených úloh a četnosti bodových zisků v otevřených úlohách. Data jsou zveřejněna ve formátu xlsx. Data jsou zveřejňována za žáky, kteří konali zkoušku v řádném, opravném a náhradním termínu a byla jim přiznána maximálně první skupina přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Komentář k významu jednotlivých položek:

 

Číslo úlohy:                     - číslo úlohy v didaktickém testu

Číslo podúlohy:             - číslo podúlohy v didaktickém testu, nula znamená, že úloha nemá podúlohy

Alternativa/Body:        - u uzavřených úloh jsou uvedena písmenná označení jednotlivých alternativ odpovědí, nula indikuje neexistující odpověď

                                            - u otevřených úloh jsou uvedeny dosažitelné bodové zisky

Typ úlohy:                       - úlohy s výběrem odpovědi jsou označeny zkratkou UÚ (uzavřené úlohy)

                                            - úlohy bez výběru odpovědí jsou označeny zkratkou OÚ (otevřené úlohy)

Řádný termín                 - sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v řádném termínu

Opravný termín            - sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v opravném termínu

Náhradní termín           - sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v náhradním termínu

Nepovinná zkouška    - sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci nepovinné zkoušky

Příklad datové struktury pro didaktický test z matematiky, jarní zkušební období roku 2016 (pouze první čtyři úlohy)

Matematika 2016 jaro - didaktický test

Číslo úlohy

Číslo podúlohy

Alternativa/ Body

Typ úlohy

Počet žáků

Řádný termín

Opravný termín

Náhradní termín

Nepovinná zkouška

1

0

0

7926

2041

134

166

1

0

1

9049

501

45

136

2

0

0

14306

2459

171

254

2

0

1

2669

83

8

48

3

0

0

8716

2069

144

190

3

0

1

8259

473

35

112

4

0

0

5084

1632

126

153

4

0

1

688

111

3

16

4

0

2

11203

799

50

133

 

1.2        Anonymizovaná data písemných prací

Pro písemné práce jsou zveřejňována data ve struktuře údajů o četnosti bodových zisků v rámci jednotlivých kritérií a subkritérií hodnocení za jednotlivá zadání písemných prací. Data jsou zveřejněna ve formátu xlsx. Data jsou zveřejňována za žáky, kteří konali zkoušku v řádném opravném a náhradním termínu, a byla jim přiznána maximálně první skupina PUP MZ.

Anonymizovaná data písemné práce z českého jazyka byla aktualizována. V původních souborech byly v pásmu 0 bodů společně uvedeny jednak práce hodnocené v daném kritériu 0 body kvůli zásadním nedostatkům, jednak práce nesplňující stanovený rozsah, které jsou automaticky hodnoceny 0 body ve všech kritériích. Pro větší přehlednost jsou údaje o výsledcích rozděleny tak, aby bylo patrné, kolik písemných prací bylo celkově hodnoceno 0 body kvůli nesplnění rozsahu (řádek ROZSAH NESPLNĚN) a kolik kvůli zásadním nedostatkům v některém z 6 posuzovaných kritérií.

Komentář k významu jednotlivých položek:

 

Číslo zadání:                   - číslo zadání písemné práce

Kritérium:                        - označení hodnotícího kritéria v souladu s Kritérii hodnocení vydanými MŠMT k 31. březnu příslušného roku konání maturitní zkoušky

Body:                                - dosažitelné bodové zisky

Řádný termín                 - sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v řádném termínu

Opravný termín            - sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v opravném termínu

Náhradní termín           - sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v náhradním termínu

Nepovinná zkouška    - sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci nepovinné zkoušky

Příklad datové struktury pro písemnou práci z českého jazyka a literatury, jarní zkušební období roku RRRR (pouze zadání číslo 1 a kritéria 1.a a 1.b)

Český jazyk a literatura RRRR jaro – písemná práce

Číslo zadání

Kritérium

Body

 

Počet žáků

Řádný termín

Opravný termín

Náhradní termín

Nepovinná zkouška

1

ROZSAH NESPLNĚN

 

100

5

0

 

1

IA

0

 

5

1

1

 

1

IA

1

 

200

10

10

 

1

IA

2

 

1000

50

50

 

1

IA

3

 

2000

50

50

 

1

IA

4

 

3000

20

20

 

1

IA

5

 

2000

5

5

 

1

IB

0

 

5

1

1

 

1

IB

1

 

200

10

10

 

1

IB

2

 

1000

50

50

 

1

IB

3

 

2000

50

50

 

1

IB

4

 

3000

20

20

 

1

IB

5

 

2000

5

5

 

RRRR – rok konání písemné práce

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz