Vítáme Vás v aplikaci poskytující strukturované pohledy na výsledky maturitních zkoušek a jednotné přijímací zkoušky.

V současné době jsou pro uživatele připraveny tři formy publikace analytických dat.

1) "Agregovaná data" umožňují získat pohled na agregované výsledky maturitní zkoušky na úrovni "kraj > předmět > dílčí zkouška; škola > skupina oborů vzdělání". Publikovány jsou však pouze výsledky žáků, kteří konali povinné dílčí zkoušky společné části MZ v řádném termínu. Pozn. Soubory s agregovanými výsledky středních škol a oborových skupin v rámci škol z jednotné přijímací zkoušky jsou prozatím umístěny v záložce „Položková data“ u projektu „Jednotná přijímací zkouška“.

2) "Grafické interpretace" umožňují pohodlnou grafickou interpretaci porovnávání některých výsledků maturitní zkoušky. Porovnávány jsou však vždy jen výsledky žáků, kteří zkoušku konali. K dispozici jsou výsledky za matematiku, anglický jazyk a německý jazyk.

3) „Položková data“ slouží jednak ke zveřejnění souborů s tzv. agregovanými položkovými daty didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky a didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky a jednak k publikaci souborů s tzv. neagregovanými položkovými daty za didaktické testy v rámci maturitní zkoušky a za didaktické testy v rámci jednotné přijímací zkoušky. Agregované položkové údaje poskytují informaci o četnosti voleb jednotlivých alternativ uzavřených úloh a o četnosti bodových zisků v otevřených úlohách. Neagregovaná položková data poskytují informaci o tom, jakou alternativu jednotliví maturanti volili v uzavřených úlohách/podúlohách a kolik bodů v jednotlivých úlohách/podúlohách (otevřených i uzavřených) jednotliví žáci získali. Kromě položkových dat jsou v této části zveřejňována i agregovaná výsledková data jednotné přijímací zkoušky za jednotlivé střední školy a jejich oborové skupiny.

Webové stránky těchto tří publikací jsou volně přístupné. Pokud chcete některou z nich navštívit, vyberte odpovídající pole v navigační liště v horní části této obrazovky.

Za jakékoli interpretace, řazení, seskupování či jiné operace s publikovanými daty než ty, které jsou provedeny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) pro účely této aplikace, nenese Centrum žádnou odpovědnost.

Všechna prezentovaná data a všechny strukturované pohledy na ně mají vypovídací schopnost pouze v rozsahu jejich věcného obsahu a statistické významnosti. V žádném případě je nedoporučujeme používat jako solitérní ukazatele kvality. Mohou ale uživateli posloužit jako racionální základ pro směrování dalších kroků při výběru školy, oboru či k tvorbě náhledu na ekvivalentní část vzdělávacího systému.

Neunáhlete se, nenechte se zmást jednoduchými interpretacemi.

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz