Rok:
Kraj:
Předmět:
Dílčí zkouška:
Škola:
Skupina oborů:
Podíl volby předmětu od/do:

Postupně vyberte pomocí nabízených rozbalovacích menu požadovanou konfiguraci publikace dat.

Agregované výsledky maturitní zkoušky – analytický pohled na výsledky podle škol a skupin oborů vzdělání

Tato aplikace umožňuje získat pohled na agregované výsledky povinných dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky. Rozsah a třídění dat je možné volit pomocí rozbalovacích menu v levé části obrazovky.

 • Rok
 • Kraj
 • Předmět
 • Dílčí zkouška (pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky didaktický test, písemná práce a ústní zkouška, pro matematiku zkouška)
 • Škola
 • Skupina oborů vzdělání

Publikovány jsou výsledky:

 • všech žáků konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky před rokem 2017
 • všech žáků s výjimkou skupiny sluchově postižených žáků (SP-3) konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky v letech 2017 a 2018
 • prvomaturantů (tj. žáků, kteří se hlásí v daném ročníku k maturitní zkoušce poprvé) kromě skupiny sluchově postižených žáků (SP-3) – maturitní zkouška v roce 2019.
 • všech prvomaturantů včetně žáků s PUP – maturitní zkouška v roce 2020

AGREGOVANÁ DATA – MZ 2021 – JARNÍ ZO

Na základě úpravy modelu maturitní zkoušky a opatření obecné povahy (OOP) upravujícího podmínky konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nesou výsledky dílčích zkoušek oproti letům předchozím následující specifika:

 • Počínaje rokem 2021 společná část maturitní zkoušky sestává pouze z didaktických testů.
 • V rámci standardní populace, tj. prvomaturantů, o nichž jsou výsledky publikovány, byly v jarním ZO 2021 upraveny podmínky konání žákům posledního ročníku vybraných zdravotnických a sociálních oborů vzdělání, kteří v průběhu pandemie COVID-19 odpracovali za podmínek stanovených OOP nejméně 160 hodin u orgánů ochrany zdraví nebo poskytovatelů zdravotnických či sociálních služeb. Tito žáci mohli konat didaktické testy dobrovolně. Jako výsledek zkoušky byl použit buď výsledek didaktického testu, nebo průměrná známka z daného předmětu (český jazyk a literatura a cizí jazyk, nebo matematika) stanovená na základě hodnocení na vysvědčení z 2. pololetí prvních 3 let středoškolského studia a 1. pololetí školního roku 2020/2021. Průměrná známka byla převedena na procentuální úspěšnost podle klíče stanoveného v rámci OOP. Žáci byli následně hodnoceni hodnocením „uspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti lepšího z dosažených hodnocení (výsledku didaktického testu / průměrné známky). Do charakteristik týkajících se % úspěšnosti či průměrného percentilového umístění jsou tak výsledné platné údaje zahrnuty.

U každé vybrané skupiny dat jsou pro informaci doplněny počty žáků, kteří zkoušku konali v opravném a náhradním termínu, od roku 2019 i v odloženém řádném termínu. Nejsou publikovány skupiny čítající méně než čtyři žáky.

Při práci s daty mějte na paměti, že statistické údaje nemá smysl porovnávat, pokud vedle sebe stojí skupiny s podstatnými rozdíly v položce. Porovnáváte-li data v rámci předmětu, mohlo by se stát, že jednu školu reprezentuje jen málo početná skupina excelentních žáků a ve druhé škole je obdobná skupina doplněna velkým počtem průměrných či slabých žáků. Proto ke srovnávání skupin bez ohledu na rozdíly v uvedené položce poslouží mnohem lépe "Grafické interpretace", na které přejdete prostřednictvím odkazu v horní navigační liště.

Podrobnější informace ke způsobu interpretace dat naleznete v nápovědě zde

PODÍL
VOLBY
PŘEDMĚTU
(%)
PŘIHLÁŠENI
(počet)
OMLUVENI
(počet)
VYLOUČENI
(počet)
KONALI
(počet)
NEUSPĚLI
(počet)
USPĚLI
(počet)
PRŮMĚR
PERCENTILOVÉHO
UMÍSTĚNÍ
SMĚR.
ODCHYLKA
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
MEDIÁN
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
MEZIKVARTILOVÉ
ROZPĚTÍ
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
25.PERCENTIL
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
75.PERCENTIL
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
ODLOŽENÝ
ŘÁDNÝ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
OPRAVNÝ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
NÁHRADNÍ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
Minimalizovat přehled
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz