Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Rok:
Kraj:
Předmět:
Dílčí zkouška:
Škola:
Skupina oborů:
Podíl volby předmětu od/do:

Postupně vyberte pomocí nabízených rozbalovacích menu požadovanou konfiguraci publikace dat.

Agregované výsledky maturitní zkoušky – analytický pohled na výsledky podle škol a skupin oborů vzdělání

Tato aplikace umožňuje získat pohled na agregované výsledky povinných dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky. Rozsah a třídění dat je možné volit pomocí rozbalovacích menu v levé části obrazovky.

 • Rok
 • Kraj
 • Předmět
 • Dílčí zkouška (pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky didaktický test, písemná práce a ústní zkouška, pro matematiku zkouška)
 • Škola
 • Skupina oborů vzdělání

Publikovány jsou výsledky:

 • všech žáků konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky před rokem 2017
 • všech žáků s výjimkou skupiny sluchově postižených žáků (SP-3) konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky v letech 2017 a 2018
 • prvomaturantů (tj. žáků, kteří se hlásí v daném ročníku k maturitní zkoušce poprvé) kromě skupiny sluchově postižených žáků (SP-3) – maturitní zkouška v roce 2019
 • všech prvomaturantů včetně žáků s PUP – maturitní zkouška v roce 2020, 2022

AGREGOVANÁ DATA – MZ 2021 – JARNÍ ZO

Na základě úpravy modelu maturitní zkoušky a opatření obecné povahy (OOP) upravujícího podmínky konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nesou výsledky dílčích zkoušek oproti letům předchozím následující specifika:

 • Počínaje rokem 2021 společná část maturitní zkoušky sestává pouze z didaktických testů.
 • V rámci standardní populace, tj. prvomaturantů, o nichž jsou výsledky publikovány, byly v jarním ZO 2021 upraveny podmínky konání žákům posledního ročníku vybraných zdravotnických a sociálních oborů vzdělání, kteří v průběhu pandemie COVID-19 odpracovali za podmínek stanovených OOP nejméně 160 hodin u orgánů ochrany zdraví nebo poskytovatelů zdravotnických či sociálních služeb. Tito žáci mohli konat didaktické testy dobrovolně. Jako výsledek zkoušky byl použit buď výsledek didaktického testu, nebo průměrná známka z daného předmětu (český jazyk a literatura a cizí jazyk, nebo matematika) stanovená na základě hodnocení na vysvědčení z 2. pololetí prvních 3 let středoškolského studia a 1. pololetí školního roku 2020/2021. Průměrná známka byla převedena na procentuální úspěšnost podle klíče stanoveného v rámci OOP. Žáci byli následně hodnoceni hodnocením „uspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti lepšího z dosažených hodnocení (výsledku didaktického testu / průměrné známky). Do charakteristik týkajících se % úspěšnosti či průměrného percentilového umístění jsou tak výsledné platné údaje zahrnuty.

AGREGOVANÁ DATA
MZ – OBECNĚ – STAV PO JARNÍM A PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ

Do počtu přihlášených k maturitní zkoušce po dvou (v případě roku 2021 po proběhnutí mimořádného a podzimního zkušebního období, tedy až po třech) zkušebních obdobích (ZO) jsou zahrnuti:

 1. žáci přihlášení poprvé k maturitní zkoušce v jarním ZO v řádném termínu, tj. prvomaturanti;
 2. žáci přihlášení poprvé k maturitní zkoušce v řádném termínu až v podzimním ZO, tj. kteří se ke zkoušce v jarním ZO nepřihlásili.

Žák jako fyzická osoba je do počtu přihlášených započítán vždy pouze jednou.

Při výpočtu ukazatelů po dvou ZO (v roce 2021 až třech) je, až na jednu výjimku, aplikováno jednotně základní pravidlo, že výsledek žáka je určen výsledkem poslední zkoušky, na kterou se z daného předmětu přihlásil.

Příklad 1: Žák u zkoušky v jarním zkušebním období (ZO) neuspěl a v podzimním/mimořádném ZO při opravné zkoušce uspěl. Výsledkem po obou ZO je, že žák uspěl.

Příklad 2: Žák v jarním ZO dílčí zkoušku nekonal a omluvil se. Ke zkoušce se přihlásil na podzim/ v mimořádném ZO, zkoušku konal a neuspěl. Výsledek po obou termínech je, že žák u zkoušky neuspěl, zatímco po jarním termínu byl zařazen do kategorie „nekonal-omluven“.

Z hlediska výsledku zkoušky vyjádřeného % skórem je opět aplikováno pravidlo použití posledního dosaženého výsledku z daného předmětu. Pokud tedy žák zkoušku konal v jarním ZO i v podzimním/ mimořádném ZO, započítává se jeho výsledek z podzimního/mimořádného ZO.

Výjimkou z pravidla o výsledcích po dvou ZO je pouze případ, kdy žák v jarním ZO zkoušku konal a neuspěl, nebo nekonal, ale ze zkoušky nebyl omluven. Následně se přihlásil ke zkoušce v podzimním/ mimořádném ZO, zkoušku však nekonal a omluvil se. Výsledek po dvou ZO je, že žák u zkoušky neuspěl. Do roku 2020 byly případy těchto žáků uváděny se statusem „nekonal-omluven“, popsaná výjimka z pravidla tak platí od roku 2021 a týká se i započítání výsledku zkoušky vyjádřeného % skórem.

Ukazatel percentilové umístění je pak vypočítán následně ze souboru žáků, v němž jsou zahrnuty jejich poslední dosažené výsledky.

U každé vybrané skupiny dat jsou pro informaci doplněny počty žáků, kteří zkoušku konali v opravném a náhradním termínu, od roku 2019 i v odloženém řádném termínu. Nejsou publikovány skupiny čítající méně než čtyři žáky.

Při práci s daty mějte na paměti, že statistické údaje nemá smysl porovnávat, pokud vedle sebe stojí skupiny s podstatnými rozdíly v položce. Porovnáváte-li data v rámci předmětu, mohlo by se stát, že jednu školu reprezentuje jen málo početná skupina excelentních žáků a ve druhé škole je obdobná skupina doplněna velkým počtem průměrných či slabých žáků. Proto ke srovnávání skupin bez ohledu na rozdíly v uvedené položce poslouží mnohem lépe "Grafické interpretace", na které přejdete prostřednictvím odkazu v horní navigační liště.

Podrobnější informace ke způsobu interpretace dat naleznete v nápovědě zde

PODÍL
VOLBY
PŘEDMĚTU
(%)
PŘIHLÁŠENI
(počet)
OMLUVENI
(počet)
VYLOUČENI
(počet)
KONALI
(počet)
NEUSPĚLI
(počet)
USPĚLI
(počet)
PRŮMĚR
PERCENTILOVÉHO
UMÍSTĚNÍ
SMĚR.
ODCHYLKA
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
MEDIÁN
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
MEZIKVARTILOVÉ
ROZPĚTÍ
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
25.PERCENTIL
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
75.PERCENTIL
ÚSPĚŠNOSTI
(%)
ODLOŽENÝ
ŘÁDNÝ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
OPRAVNÝ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
NÁHRADNÍ
TERMÍN -
KONALI
(počet)
Minimalizovat přehled
T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz