Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.

Agregované výsledky jednotné přijímací zkoušky – analytický pohled na výsledky podle škol a skupin oborů vzdělání

Výsledková data za jednotlivé školy

Obecné informace – model JPZ, termíny a specifika konání didaktických testů

Jednotná přijímací zkouška byla v letech 2017–2020 povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou. V roce 2021 byla jednotná přijímací zkouška na základě opatření obecné povahy povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na víceletých gymnáziích. V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia měli ředitelé škol možnost rozhodnout, že v daném oboru nebudou konat jednotnou přijímací zkoušku. Tato skutečnost způsobila neúplnost centrální evidence uchazečů o studium těchto oborů.

Standardně jsou výsledky uchazečů zpracovány souhrnně za řádný (1. a 2.) a náhradní termín (1. a 2.), to se týkalo let 2017–2019. V roce 2020, kdy konání zkoušky bylo výrazně ovlivněno epidemiologickou situací, se uskutečnil pouze jeden řádný termín a jeden náhradní termín. Počínaje rokem 2021 jsou data zveřejňována ve dvojí podobě – nejprve jen za řádný termín (1. a 2.), pak souhrnně za oba termíny (tj. včetně 1. a 2. náhradního termínu).

Data za rok 2022 a 2023 obsahují vedle standardních uchazečů i výsledky uchazečů, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pokud uchazeč při podání přihlášky požádal o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, jednotnou přijímací zkoušku konal pouze z matematiky. Test z matematiky mohl uchazeč konat v roce 2022 podle svého výběru v českém, anglickém nebo ukrajinském jazyce, v roce 2023 jen v ukrajinském jazyce.

Informace o výsledkové sestavě

Výsledková sestava obsahuje údaje o konání a výsledcích jednotné přijímací zkoušky v členění na školy a oborové skupiny v rámci škol, na které se uchazeči o studium maturitních oborů hlásí.

V těle tabulky jsou v horní části uvedena agregovaná data za všechny uchazeče v ČR, kteří se přihlásili a konali didaktické testy v rámci jednotné přijímací zkoušky pro příslušnou délku studia (8letá gymnázia, 6letá gymnázia a 4leté obory včetně nástaveb).

Dále jsou zde agregáty za oborovou skupinu v rámci celé ČR (u 4letých oborů) a za kraj střední školy (zvlášť pro příslušnou délku studia).

Identifikační údaje škol / oborových skupin v rámci škol:

 • REDIZO SŠ, na kterou se žák hlásí – bez ohledu na to, zda se jedná o jeho 1. nebo 2. volbu (popřípadě volbu oboru na gymnáziu se sportovní přípravou) maturitního oboru a školy
 • Oborová skupina – skupina maturitních oborů (KKOV), do které se uchazeči hlásí, děleno na 16 kategorií (z povinnosti konat JPZ jsou vyloučeny všechny umělecké obory)
  Pozn. Informaci o zařazení jednotlivých oborů vzdělání do oborových skupin naleznete na záložce „Číselníky
 • Ročník – ročník ZŠ, pro který je JPZ primárně určena
  • 5 = pro uchazeče o 8letá gymnázia
  • 7 = pro uchazeče o 6letá gymnázia
  • 9 = pro uchazeče o 4leté obory nebo obory nástavbového studia
 • Název školy
 • Adresa školy
 • Kraj školy – kódem a názvem
 • Zřizovatel školy – viz „Číselníky

Ukazatele

V datové části je pro každou skupinu uchazečů podle délky středoškolského studia sada údajů, které se týkají lepšího výsledku dosaženého v didaktickém testu ze dvou předmětů (český jazyk a literatura, matematika). V hlavičce výsledkové sestavy je uvedeno, o jaký termín se jedná (řádný / řádný a náhradní).

Přihlášeni – počet uchazečů přihlášených v rámci JPZ ke zkoušce z matematiky a z českého jazyka bez ohledu na to, zda se jedná o jeho 1. nebo 2. volbu (popřípadě volbu oboru na gymnáziu se sportovní přípravou) maturitního oboru a školy. Data obsahují všechny uchazeče bez ohledu na přiznané uzpůsobení podmínek konání JPZ.

Konali – počet uchazečů, kteří didaktický test z matematiky a českého jazyka a literatury konali v příslušném termínu (viz popisek v hlavičce výsledkové sestavy).

Nekonali – počet uchazečů, kteří didaktický test z matematiky a českého jazyka a literatury nekonali v příslušném termínu.

Omluveni (týká se jen JPZ 2020) – počet uchazečů, kterým byla ředitelem školy uznána omluva z konání JPZ a mohli se tak případně přihlásit ke konání JPZ v náhradním termínu.

Neomluveni (týká se jen JPZ 2020) – počet uchazečů, kterým ředitelem školy nebyla omluva z konání JPZ uznána.

Vyloučeni (týká se jen JPZ 2020) – počet uchazečů, kteří byli ze zkoušky v průběhu jejího konání vyloučeni.

Průměrné percentilové umístění – průměrná hodnota percentilového umístění uchazečů dané skupiny. Percentilové umístění jednotlivého uchazeče poskytuje údaj o tom, kolik procent uchazečů dosáhlo stejného či horšího výsledku.

Směrodatná odchylka percentilového umístění (míra variability) vyjadřuje, jak moc jsou si uchazeči svými výsledky blízko; je-li směrodatná odchylka malá, jsou si výsledky podobné a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti.

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz