Agregované výsledky maturitní zkoušky – analytický pohled na výsledky podle škol a skupin oborů

Elektronická aplikace umožňuje získat analytický pohled na agregované výsledky maturitní zkoušky. Rozsah a třídění dat je možné volit pomocí rozbalovacích menu v levé části obrazovky.

Volba parametrů pro zobrazení výsledků:

Publikovány jsou výsledky

  • všech žáků konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky před rokem 2017
  • žáků bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3 konajících zkoušku v řádném termínu – maturitní zkoušky v letech 2017 a 2018
  • výsledky žáků - prvomaturantů bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3 – maturitní zkoušky od roku 2019.

U každé vybrané skupiny dat jsou pro informaci doplněny počty žáků, kteří zkoušku konali v opravném a náhradním termínu, od roku 2019 i v odloženém řádném termínu. Nejsou publikovány skupiny čítající méně než čtyři žáky.

Základní parametry zobrazení výsledků

Agregovaná data jsou publikována v následující struktuře. Obsah jednotlivých sloupců tabulky je vysvětlen v komentářích pod tabulku.

 
RED IZO
Skupina oborů vzdělání
Kraj – kód
Dílčí zkouška - kód
Podíl volby předmětu (uvádí se u 2. povinné zkoušky)
Přihlášeni
Vyloučeni
Omluveni
Konali
Průměr percentilového umístění
Směrodatná odchylka úspěšnosti žáků
Medián úspěšnosti žáků
Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti žáků
25. percentil úspěšnosti
75. percentil úspěšnosti
Odložený řádný termín - Konali
Opravný termín - Konali
Náhradní termín - Konali

Komentář

RED IZO – Registrační číslo školy.

Skupina oborů vzdělání – Rámcová kategorizace oborů vzdělání:

Kraj – kód – Písmenné označení kraje v SPZ.

Dílčí zkouška – kód – Kódové označení dílčí zkoušky ve tvaru PP-FF-Z, kde: PP = zkratka zkušebního předmětu (CJ=Český jazyk a literatura, MA=Matematika, AJ=Anglický jazyk, NJ=Německý jazyk, FJ=Francouzský jazyk, RJ=Ruský jazyk, SJ=Španělský jazyk), FF = forma dílčí zkoušky (DT=didaktický test, PP=písemná práce, UZ=ústní zkouška).

Podíl volby předmětu – uvádí se u 2. povinné zkoušky.

Přihlášeni – počet přihlášených k dané dílčí zkoušce splňujících vybraná kritéria (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Vyloučeni – počet žáků vyloučených z dané dílčí zkoušky splňujících vybraná kritéria (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Omluveni – počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří k dané dílčí zkoušce nepřišli a byli ředitelem omluveni (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Konali – počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Průměr percentilového umístění – průměrná hodnota percentilového umístění splňujících vybraná kritéria.

Směrodatná odchylka úspěšnosti žáků – směrodatná odchylka rozdělení úspěšnosti žáků splňujících vybraná kritéria.

Medián úspěšnosti žáků – úspěšnost prostředního žáka školy v rámci dané dílčí zkoušky (prostředním se rozumí žák stojící ve středu pomyslné řady žáků seřazených podle úspěšnosti od nejmenší do největší hodnoty – pokud je počet žáků sudé číslo, je medián vypočítán jako průměr úspěšností dvou žáků stojících nejblíže pomyslného středu řady).

Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti žáků – rozdíl mezi dolním a horním kvartilem úspěšnosti žáků splňujících vybraná kritéria.

25. percentil úspěšnosti - nejvyšší hodnota úspěšnost první čtvrtiny žáků seřazených podle úspěšnosti vzestupně v rámci žáků splňujících vybraná kritéria.

75. percentil úspěšnosti - nejvyšší hodnota úspěšnost prvních třech čtvrtin žáků seřazených podle úspěšnosti vzestupně v rámci žáků splňujících vybraná kritéria.

Prvomaturanti – Konali - počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali v řádném termínu jako prvomaturanti, tedy v prvním zkušebním období následujícím po datu jejich prvního přihlášení k maturitní zkoušce.

Odložený řádný termín – Konali - počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali v odloženém řádném termínu (údaje publikované od roku 2019). Odložený řádný termín mají žáci, kteří neukončili řádně poslední ročník vzdělávání před prvním zkušebním období následujícím po datu jejich prvního přihlášení k maturitní zkoušce.

Opravný termín – Konali - počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali v opravném termínu.

Náhradní termín – Konali - počet žáků dané školy splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali v náhradním termínu.

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz