Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.

Základní parametry zobrazení agregovaných výsledků maturitní zkoušky za školy a obory vzdělání

Agregovaná data jsou publikována v následující struktuře. Obsah jednotlivých sloupců tabulky je vysvětlen v komentáři pod tabulku.

RED IZO
Skupina oborů vzdělání
Kraj – kód
Podíl volby předmětu (uvádí se u 2. povinné zkoušky)
Přihlášeni
Omluveni
Vyloučeni
Konali
Neuspěli
Uspěli
Průměr percentilového umístění
Směrodatná odchylka úspěšnosti žáků
Medián úspěšnosti žáků
Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti žáků
25. percentil úspěšnosti
75. percentil úspěšnosti
Odložený řádný termín - Konali
Opravný termín - Konali
Náhradní termín - Konali

Komentář

RED IZO – resortní identifikátor právnické osoby.

Skupina oborů vzdělání – rámcová kategorizace oborů vzdělání (viz odkaz „Číselníky“)

Kraj – kód – písmenné označení kraje v SPZ.

Podíl volby předmětu – uvádí se u 2. povinné zkoušky.

Přihlášeni – počet přihlášených k dané dílčí zkoušce splňujících vybraná kritéria (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Omluveni – počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří k dané dílčí zkoušce nepřišli a byli ředitelem omluveni (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Vyloučeni – počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří byli z dané dílčí zkoušky vyloučeni (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Konali – počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Neuspěli – počet žáků, kteří danou dílčí zkoušku vykonali neúspěšně (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Uspěli – počet žáků, kteří danou dílčí zkoušku vykonali úspěšně (před rokem 2019 v řádném termínu, od roku 2019 se údaje týkají prvomaturantů).

Průměr percentilového umístění – průměrná hodnota percentilového umístění žáků splňujících vybraná kritéria. Percentilové umístění jednotlivého žáka poskytuje údaj o tom, kolik procent žáků dosáhlo stejného či horšího výsledku.

Směrodatná odchylka úspěšnosti žáků – směrodatná odchylka rozdělení úspěšnosti žáků splňujících vybraná kritéria. Úspěšností se rozumí bodové hodnocení žáka, který zkoušku dokončil, vyjádřené procenty z maximálního dosažitelného počtu bodů (jinak též procentní skór).

Medián úspěšnosti žáků – úspěšnost prostředního žáka školy v rámci dané dílčí zkoušky (prostředním se rozumí žák stojící ve středu pomyslné řady žáků seřazených podle úspěšnosti od nejmenší do největší hodnoty – pokud je počet žáků sudé číslo, je medián vypočítán jako průměr úspěšností dvou žáků stojících nejblíže pomyslného středu řady).

Mezikvartilové rozpětí Q0,75 – Q0,25 úspěšnosti žáků – rozdíl mezi dolním a horním kvartilem úspěšnosti žáků splňujících vybraná kritéria.

25. percentil úspěšnosti – nejvyšší hodnota úspěšnosti první čtvrtiny žáků seřazených podle úspěšnosti vzestupně v rámci žáků splňujících vybraná kritéria.

75. percentil úspěšnosti – nejvyšší hodnota úspěšnosti prvních třech čtvrtin žáků seřazených podle úspěšnosti vzestupně v rámci žáků splňujících vybraná kritéria.

Prvomaturanti - Konali – počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali v řádném termínu jako prvomaturanti, tedy v prvním zkušebním období následujícím po datu jejich prvního přihlášení k maturitní zkoušce.

Odložený řádný termín - Konali – počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali v odloženém řádném termínu (údaje publikované od roku 2019). Odložený řádný termín mají žáci, kteří neukončili řádně poslední ročník vzdělávání před prvním zkušebním období následujícím po datu jejich prvního přihlášení k maturitní zkoušce.

Opravný termín - Konali – počet žáků splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali v opravném termínu.

Náhradní termín - Konali – počet žáků dané školy splňujících vybraná kritéria, kteří danou dílčí zkoušku konali v náhradním termínu.

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz