Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.

Agregovaná položková data maturitní zkoušky

V následujících dvou kapitolách jsou uvedeny datové struktury agregovaných položkových dat, nejprve pro didaktické testy a pak pro písemné práce.

a) Agregovaná položková data didaktických testů

Pro didaktické testy jsou zveřejňována data ve struktuře údajů o četnosti volby jednotlivých alternativ uzavřených úloh a četnosti bodových zisků v otevřených úlohách. Data jsou zveřejněna ve formátu xlsx. Data jsou zveřejňována za žáky, kteří konali zkoušku v řádném, opravném a náhradním termínu a kterým byla přiznána maximálně první skupina přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) v souladu s přílohou č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Komentář k významu jednotlivých položek:

Číslo úlohy – číslo úlohy v didaktickém testu

Číslo podúlohy – číslo podúlohy v didaktickém testu, nula znamená, že úloha nemá podúlohy

Alternativa/Body – u uzavřených úloh jsou uvedena písmenná označení jednotlivých alternativ odpovědí, nula indikuje neexistující odpověď; u otevřených úloh jsou uvedeny dosažitelné bodové zisky

Typ úlohy – úlohy s výběrem odpovědi jsou označeny zkratkou UÚ (uzavřené úlohy); úlohy bez výběru odpovědí jsou označeny zkratkou OÚ (otevřené úlohy)

Řádný termín – sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v řádném termínu

Opravný termín – sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v opravném termínu

Náhradní termín – sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v náhradním termínu

Nepovinná zkouška – sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci nepovinné zkoušky

Příklad datové struktury pro didaktický test z matematiky, jarní zkušební období roku 2016 (pouze první čtyři úlohy)

Matematika 2016 jaro - didaktický test
Číslo úlohyČíslo podúlohyAlternativa/ BodyTyp úlohyPočet žáků
Řádný termínOpravný termínNáhradní termínNepovinná zkouška
10079262041134166
101904950145136
200143062459171254
201266983848
30087162069144190
301825947335112
40050841632126153
401688111316
4021120379950133

b) Agregovaná položková data písemných prací

Pro písemné práce jsou zveřejňována data ve struktuře údajů o četnosti bodových zisků v rámci jednotlivých kritérií a subkritérií hodnocení za jednotlivá zadání písemných prací. Data jsou zveřejněna ve formátu xlsx. Data jsou zveřejňována za žáky, kteří konali zkoušku v řádném opravném a náhradním termínu a kterým byla přiznána maximálně první skupina PUP MZ.

Agregovaná položková data písemné práce z českého jazyka a literatury byla aktualizována. V původních souborech byly v pásmu 0 bodů společně uvedeny jednak práce hodnocené v daném kritériu 0 body kvůli zásadním nedostatkům, jednak práce nesplňující stanovený rozsah, které jsou automaticky hodnoceny 0 body ve všech kritériích. Pro větší přehlednost jsou údaje o výsledcích rozděleny tak, aby bylo patrné, kolik písemných prací bylo celkově hodnoceno 0 body kvůli nesplnění rozsahu (řádek ROZSAH NESPLNĚN) a kolik kvůli zásadním nedostatkům v některém z 6 posuzovaných kritérií.

Komentář k významu jednotlivých položek:

Číslo zadání – číslo zadání písemné práce

Kritérium – označení hodnotícího kritéria v souladu s Kritérii hodnocení vydanými MŠMT k 31. březnu příslušného roku konání maturitní zkoušky

IAzadání, obsah, téma
IBstyl/útvar
IIApravopis a tvarosloví
IIBlexikum (slovní zásoba, volba výrazů/slov a slovních spojení, zabarvenost slov, přesnost označení)
IIIAformální prostředky textové návaznosti (výstavba vět a souvětí, vazby mezi větami, odkazování v textu, čtenářský komfort)
IIIBvýsledná soudržnost textu (strukturování na odstavce, věcná souvislost textu (úvod/stať/závěr), způsob argumentace)

Body – dosažitelné bodové zisky

Řádný termín – sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v řádném termínu

Opravný termín – sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v opravném termínu

Náhradní termín – sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci povinné zkoušky v náhradním termínu

Nepovinná zkouška – sloupec obsahuje počty žáků, kteří test konali v rámci nepovinné zkoušky

Příklad datové struktury pro písemnou práci z českého jazyka a literatury, jarní zkušební období roku RRRR (pouze zadání číslo 1 a kritéria I.A a I.B)

Český jazyk a literatura RRRR jaro – písemná práce
Číslo zadáníKritériumBody Počet žáků
Řádný termínOpravný termínNáhradní termínNepovinná zkouška
1ROZSAH NESPLNĚN10050
1IA0511
1IA12001010
1IA210005050
1IA320005050
1IA430002020
1IA5200055
1IB0511
1IB12001010
1IB210005050
1IB320005050
1IB430002020
1IB5200055

RRRR – rok konání písemné práce

T-SOFT CERMAT

Info servis:
+420 224 507 507
info@cermat.cz